Οι συμμετέχοντες στα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ πρέπει να γνωρίζουν και να σέβονται τους νόμους.

Βάση: Το ψήφισμα τα Αντιπροσωπείας της 5ης Οκτωβρίου 2019 (Βλ. κατωτέρω)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και το ΠΔ 38/2010 όπως ισχύουν, οι διατάξεις για την επαγγελματική ισοδυναμία μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών μηχανικών, εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επαγγελμάτων, τα οποία δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα.

Για όσους δεν το γνωρίζουν (!) το επάγγελμα του μηχανικού στη χώρα είναι όχι απλά ρυθμιζόμενο αλλά… υπερρυθμιζόμενο και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις «Περί νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων» και όχι οι διατάξεις περί «Επαγγελματικής ισοδυναμίας», για την αμοιβαία σε επίπεδο Ευρώπης αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Στο θέμα έχει αναφερθεί διεξοδικά ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά και εμείς με προηγούμενα δημοσιεύματα μας. Είναι απλά πρόδηλο ότι το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας στον πυρήνα του, είναι όχι μόνον ανεδαφικό, αλλά καταστρατηγεί βάναυσα τους νόμους και μπορεί να επισύρει προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις για όσους έχουν την αρμοδιότητα να τους εφαρμόζουν.

Στη νέα Αντιπροσωπεία της 22ας τ.μ. εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης του ΤΕΕ στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποβολή εισήγησης από διεπιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ για τον τρόπο άσκησης  των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του ΤΕΕ (ΠΔ 12/2020), στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αλλοδαπών μηχανικών.

Στις αρμοδιότητες δεν περιλαμβάνονται με τους πρόσφατους νόμους όσες αφορούν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, δεδομένου ότι αυτές οι αρμοδιότητες ασκούνται πλέον από το Υπ. Παιδείας δια μέσου του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ).

Δεν υπήρχε επομένως κανένας λόγος να επανέλθουν σε νέα παράνομα στο σύνολο τους ψηφίσματα, όσοι ιδιαίτερα είχαν και έχουν υπεύθυνες θέσεις στα Όργανα του ΤΕΕ, συντασσόμενοι με όσους αντιστρατεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όσους δικαιολογούν τις ενέργειες της προηγούμενης Κυβέρνησης να καταργήσουν τις διατάξεις των Οδηγιών για την επαγγελματική ισοδυναμία, πράγμα που οδήγησε στη γνωστή επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην επαναφορά των  διατάξεων από τη νέα Κυβέρνηση.

Ο νέος Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας στην προσπάθεια του να αποφευχθούν άγονες αντιπαραθέσεις και κυρίως να μην υπάρχει σύγκρουση με το πρόγραμμα δράσης που μόλις είχε εγκριθεί, υπέβαλε πρόταση που επίσης εγκρίθηκε πλειοψηφικά και που προβλέπει  ουσιαστικά, η εισήγηση της διεπιστημονικής Επιτροπής για το θέμα, να λάβει υπόψη και περιεχόμενα του ψηφίσματος της 5ης Οκτ. 2019.

Δεδομένων ότι ουδείς επιθυμεί την αποσύνδεση των 5ετών αδιάσπαστων σπουδών των Πολυτεχνείων από την άσκηση του επαγγέλματος και αφετέρου και κυρίως ότι οι Οδηγίες προβλέπουν τη νομοθετική κατοχύρωση επαγγελμάτων που ασκούνται από μέλη ενώσεων όπως το ΤΕΕ, πιστεύουμε ότι υπάρχουν λύσεις που προστατεύουν τον ρόλο και το κύρος των διπλ. μηχανικών, τις οποίες δυστυχώς μόνοι μας έως σήμερα είχαμε προβάλει.

 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών της ΤΑΚΤΙΚΗΣ Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

της 5ης Οκτ. 2019

Επιτέλους όχι στον στρουθοκαμηλισμό

Η τελευταία ανακοίνωση του ΤΕΕ για την αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων βασίζεται στη μη ομόφωνη απόφαση της προηγούμενης Αντιπροσωπείας, όπως ψευδώς ισχυρίζεται το αντίθετο η ανακοίνωση του ΤΕΕ.

Ενόψει της απόφασης του ΣτΕ για το ΠΔ 99/2018 η οποία αναμένεται να κρίνει και τη συμβατότητα του με το ενωσιακό δίκαιο, δεν θα υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες για το θέμα. Άλλωστε το έχουμε ήδη πράξει γενικά με δημοσιεύματα μας, που αφορούσαν την απόφαση της 5ης Οκτ. 2019 της προηγούμενης Αντιπροσωπείας. Το έχουν επίσης πράξει με κείμενα κόλαφο με πολλούς αποδέκτες, ο Συνήγορος του Πολίτη (https://www.synigoros.gr/resources/ee-anagn-allod-titl-sp-epag-dikaim.pdf), καθώς και η ΕΕ με την τελευταία επιστολή της προς την Κυβέρνηση. Δεν μπορούμε όμως παρά να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

 • Ο ρόλος και ο σκοπός του ΤΕΕ που περιγράφονται στην Ανακοίνωση του ταυτίζονται άριστα με την εξής πρόβλεψη της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ: «Εξομοιώνεται προς νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα το επάγγελμα που ασκείται από τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης του Παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος .… και έχουν ιδίως ως στόχο την προαγωγή και διατήρηση της στάθμης του οικείου επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα…»
 • Ανατρέχοντας στο Παράρτημα Ι διαπιστώνουμε ότι ελλείπει το ΤΕΕ, ενώ περιλαμβάνονται τα Βρετανικά Ινστιτούτα, που ως γνωστόν απονέμουν τους διακριτούς τίτλους «Chartered Engineer”. “Incorporated Engineer” και “Technician Engineer” ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και την εμπειρία και όχι βέβαια αυθαιρέτως αλλά με βάση πρότυπα που προσδιορίζουν ουσιαστικά την τεχνική ευθύνη ανά περίπτωση τίτλου.

Γιατί άραγε ελλείπει το ΤΕΕ; Απλά διότι έπρεπε η οργάνωση του να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την ΕΕ.

Τα πάντα προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο με βάση τη συσσωρευμένη πείρα για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, και όσοι βέβαια αρνούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιολογούνται να αντιδρούν. Είναι όμως αδικαιολόγητοι όσοι αποδέχονται την ΕΕ, αλλά θεωρούν ότι με την πολιτική τους προστατεύουν τους διπλ. μηχανικούς. Απλά και εκ του αποτελέσματος όχι μόνον τους υποβαθμίζουν, αλλά συγχρόνως τροχοπεδούν την ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει επιτέλους να πάψουν να κρύβουν τα προβλήματα «κάτω από το χαλί», πράγμα που αναγνώρισε ο νέος Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας σε σχετικό δημοσίευμα του.

Ευελπιστούμε ότι η νέα Αντιπροσωπεία θα λύσει γόρδιους δεσμούς και θα ανταποκριθεί στον θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ, ώστε αυτός ο ρόλος να εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΣΥΜ ΚΑΙ ΕΚΧΜ-ΜΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ενόψει των εκλογών για τα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ, οι παρατάξεις ΔΗΣΥΜ και ΕΚΧΜ-ΜΔ  δεσμεύονται να υποστηρίζουν τις θέσεις του κειμένου που ακολουθεί (βλ. link) για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Προσδοκούμε ότι και οι άλλες παρατάξεις θα ενδιαφερθούν να συμμετέχουν ενεργά και με πνεύμα συνεργασίας στο σχετικό διάλογο, ώστε το ΤΕΕ να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα όλων των μηχανικών, αλλά κυρίως να συμβάλει ουσιαστικά στη ανάπτυξη της χώρας.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Σ.Χ.Μ.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άρης Γκορόγιας και ο Αντιπρόεδρος Κώστας Κρεμαλής συνέταξαν Σχέδιο νέου Καταστατικού του Συλλόγου, που απεστάλη ήδη στα μέλη του ΔΣ και στα Περιφερειακά τμήματα προς αποστολή σχολίων ή και προτάσεων.

Η διαβιβαστική επιστολή του Προέδρου και ειδικά το Σχέδιο Καταστατικού δημοσιοποιείται με το παρόν και καλούνται οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στη διαβούλευση, με διάρκεια έως τη σύγκλιση του ΔΣ του Συλλόγου, που προβλέπεται για τις αρχές προσεχούς Δεκεμβρίου. Το Σχέδιο Καταστατικού πέραν των διατάξεων του σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες και ευελπιστούμε ότι θα τύχει της θετικής ανταπόκρισης από τους συναδέλφους, ώστε ο Σύλλογος μας να επανακινήσει σε βάσεις κατάλληλες και απαραίτητες για έναν μαζικό και ενεργό φορέα των ΧΜ, που θα εξυπηρετεί τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα των Χημικών Μηχανικών – Μηχανικών Διεργασιών, αλλά όπως πιστεύουμε και επιδιώκουμε και όλων των μηχανικών.

Τα σχόλια και οι προτάσεις των συναδέλφων μπορούν να απευθύνονται στο email του Συλλόγου: sec.psxm@gmail.com

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.Χ.Μ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλω σχέδιο – πρόταση νέου Καταστατικού φιλοδοξώντας ότι η εφαρμογή του θα συμβάλλει αποφασιστικά στη λειτουργία ενός μαζικού, ενεργού και αποτελεσματικού Συλλόγου με Περιφερειακή οργάνωση και λειτουργία.

Οι συνέπειες της κρίσης μετέβαλαν καθοριστικά τα πλαίσια λειτουργίας των Επιστημονικών Επαγγελματικών Συλλόγων, αλλά και του ΤΕΕ που ήταν ουσιαστικά ο χορηγός για τις δράσεις τους. Ήταν επόμενο να συσσωρευθούν υπέρογκα χρέη στον ΠΣΧΜ τα οποία αφορούσαν κυρίως την εισφορές προς Εφορία (Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών) και ΕΦΚΑ/ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές για την εργαζόμενη που απασχολούσε ο ΠΣΧΜ).

Τη σημερινή κατάσταση προς ΕΦΚΑ μπορείτε να δείτε στα επισυναπτόμενα.

Σήμερα είμαστε στα 13.134,33 ευρώ προς ΕΦΚΑ με ενεργή τη ρύθμιση 120 δόσεων (ήτοι 122,44 ευρώ ανά μήνα).

Στα χρέη δεν συμπεριλαμβάνω τα χρωστούμενα που είχαμε προς την ίδια την εργαζόμενη του ΠΣΧΜ (Κατερίνα Σαραντοπούλου) η οποία αποχώρησε οικειοθελώς από 1/1/2017, καθώς και τα χρέη προς Εφορία (τα οποία έχουν εξοφληθεί εδώ και πάνω από 2 έτη), Ενοίκια σε προηγούμενες έδρες του ΠΣΧΜ, για τα οποία αναλυτικότερα στοιχεία (τουλάχιστον όσα μπόρεσα να βρω) θα παρουσιάσω στο Δ.Σ. το επόμενο διάστημα, όταν και θα έχει ολοκληρώσει την εργασία του ο λογιστής.

Τα χρέη αυτά που έπρεπε να αντιμετωπισθούν, πράγμα που έγινε με τη βοήθεια:

Α) διαφόρων Μελών με έκτακτες και τακτικές συνδρομές από τον Αύγουστο του 2015,

Β) του Κώστα του Βαφειάδη που βοήθησε με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις,

Γ) του ΤΕΕ που μας διευκόλυνε στην επίλυση του προβλήματος με την εργαζόμενη που απασχολούσαμε και την επαναφορά της έστω μικρής ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης,

Δ) του υποφαινόμενου με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

Τούτο όμως έγινε κυρίως κατορθωτό με τη πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δεν ήταν όμως μόνο τα χρέη που καθυστέρησαν ατυχώς, αλλά όχι αδικαιολόγητα τη διενέργεια εκλογών. Η συγκυρία επέβαλε την ενεργό συμμετοχή της εκπροσώπησης του κλάδου και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ 99/2018, αλλά και στις ενέργειες για την ακύρωση του ενώπιον του ΣτΕ. Είναι γνωστό ότι η δίκη για το ΠΔ 99/2018 εναντίον του οποίου υπάρχουν 14 αιτήσεις ακύρωσης, θα γίνει από τη νέα χρονιά, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Η ανάγκη σύνταξης και εφαρμογής ενός νέου Καταστατικού είναι αδήριτη, άλλωστε τούτο είχε προγραμματισθεί από τις προγραμματικές δεσμεύσεις του Δ.Σ. που προέκυψε μετά τις τελευταίες εκλογές του 2012!

Σημειώνω ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές του συγκεκριμένου Σχεδίου, πέραν των υποχρεωτικών διατάξεων του, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

 • Αλλαγή του τίτλου του Συλλόγου. Πρόταση για διεύρυνση μελών και σε συναφείς επιστημονικές ειδικότητες που αποτελούν επιμέρους πτυχές της Χημικής Μηχανικής, σύμφωνα με τις αρχές και τις πρακτικές τη Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ΧΜ (EFCE), αλλά και την αντισυντεχνιακή κατεύθυνση που διέκρινε πάντοτε τον Σύλλογό μας.
 •  Δημιουργία Μητρώων και συμμετοχή στις δράσεις, τόσο τακτικών όσον και ομότιμων μελών.
 • Δημιουργία μόνιμων Γνωμοδοτικών – Συμβουλευτικών Οργάνων πέραν των Εκτελεστικών.
 • Διεύρυνση των μελών του Δ.Σ. σε ένδεκα (11) με τριετή θητεία.
 •  Περιφερειακή οργάνωση του Συλλόγου. Ένταξη Παραρτήματος ως Εσωτερικός Κανονισμός Περιφερειακών Συλλόγων. Ίδρυση νέων Περιφερειακών Συλλόγων.
 • Προσδιορισμός ετήσιων εισφορών μελών από το ΔΣ, με γνώμονα τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων.
 • Αποδοχή έγκυρων εξουσιοδοτήσεων για εκπροσώπηση μελών  στη Γ.Σ. και πρόβλεψη εφαρμογής σύγχρονης τεχνολογίας στις εκλογές.
 • Διατάξεις πληροφόρησης και διαφάνειας, που αφορούν την ταμειακή τακτοποίηση μελών, τη διαδικασία των εκλογών (με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου) και τις υποψηφιότητες.

Το προτεινόμενο σχεδίου είναι ανοιχτό σε όλους και όλα τα άρθρα τίθενται υπό διαβούλευση.

Οι αποφάσεις για τη διαδικασία προώθησης του θέματος στα πλαίσια είτε του ισχύοντος Καταστατικού, είτε του Αστικού Κώδικα, πρόκειται να ληφθούν από το Δ.Σ. (που προγραμματίζεται να συγκληθεί προς τον σκοπό την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη προκειμένου να υπάρξει αρκετό διάστημα για διαβούλευση) και φυσικά την επερχόμενη Καταστατική Γενική Συνέλευση (η ημερομηνία της οποίας θα ορισθεί από την επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.).

Στο μεσοδιάστημα, καλούνται όλοι οι συνάδελφοι και ιδιαίτερα οι συμμετέχοντες στα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου, να συμβάλλουν με την αποστολή εποικοδομητικών απόψεων και προτάσεων που θα βελτιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις διατάξεις του Σχεδίου, καθώς επίσης και με την ανοιχτή διαβούλευση με όλα τα Μέλη μας σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να προετοιμασθεί το καλύτερο δυνατό κείμενο που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του Συλλόγου και των Μελών μας.

Η πρότασή μου στο Δ.Σ. και στην Γ.Σ. θα είναι η διενέργεια εκλογών βάσει του νέου Καταστατικού μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κώστα Κρεμαλή για την σημαντική συμβολή του στη σύνταξη του παρόντος Σχεδίου, μεταφέροντας τις εμπειρίες του από την εφαρμογή του υφιστάμενου καταστατικού, στην σύνταξη του οποίου (έκδοση 29/2/1980) συμμετείχε ως Γ.Γ. του Συλλόγου επί Προεδρίας Νίκου Διακουλάκη.

Με εκτίμηση,

Άρης Γκορόγιας

Υπηρεσιακός Πρόεδρος ΠΣΧΜ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2019

ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΕ

Όταν ξεκινήσαμε το 1994 σκοπεύαμε πράγματι στην επίλυση εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων, που απασχολούσαν την ειδικότητα μας. Δε θα τα επαναλάβουμε, ούτε θα αναφερθούμε στα επιτεύγματα μας. Υπάρχει η ιστορία μας στο blog της ΚΙΝΗΣΗΣ και είναι γνωστά ιδιαίτερα στους ενεργούς συναδέλφους. Με βάση όμως την εμπειρία που αποκτήσαμε μέσα από τους αγώνες μας, διαπιστώσαμε ότι ο ρόλος του ΤΕΕ και το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, αφορούσαν όλες τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις μηχανικών και τελικά την ανάπτυξη της χώρας. Κάθε αντικειμενικός παρατηρητής που ενδιαφέρεται για τα κοινά και παρακολουθεί τα δημοσιεύματα μας,  μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός από τις δράσεις, τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Χωρίς να υποτιμούμε τις θέσεις και τις προτάσεις άλλων παρατάξεων που δίνουν το βάρος στις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΤΕΕ, ή προβάλλουν τα πραγματικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των συναδέλφων, ή ακόμη κατακρίνουν το υφιστάμενο καθεστώς, εμείς δίνουμε το βάρος στον Επιστημονικό- Επαγγελματικό και όχι συνδικαλιστικό ρόλο του ΤΕΕ ως ΝΠΔΔ.

Θεωρούμε συγχρόνως ότι όχι μόνον μπορεί,  αλλά υποχρεούται με θέσεις και προτάσεις, με διαφάνεια και δημοκρατικό διάλογο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η συμμετοχή μας στα κοινά, μακράν κομματικών δεσμεύσεων ή σκοπιμοτήτων, υπερφίαλων απόψεων ή διεκδικήσεων, συντεχνιακών ή πελατειακών σχέσεων και οπωσδήποτε μακράν κάθε επαναστατικής γυμναστικής, που απλά συντηρεί   στρεβλώσεις και αδυναμίες του κοινωνικού μας συστήματος. Οι μηχανικοί σε καθεστώς δημοκρατίας και ελευθερίας έχουν πολλές δυνατότητες για να συμβάλουν με τον φορέα τους στην άρση τους.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις εκλογές και να στηρίξουν την ΚΙΝΗΣΗ μας.

https://ekxm.wordpress.com/2019/10/09/ypopsifiotites/

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΠΟΛΛΑ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Συνέδριο WASTE και Εκλογές ΤΕΕ

Την Πέμπτη 31.10 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία με οργάνωση από το ΤΕΕ (?), συνέδριο για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων με τη συμμετοχή Κυβερνητικών εκπροσώπων, παραγόντων της Περιφερειακής Διοίκησης και εκπροσώπων των μεγάλων Κατασκευαστικών και Μελετητικών Εταιρειών.

Ήταν οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον και χρήσιμο συνέδριο, που έπρεπε να διοργανώνεται κάθε χρόνο, όπως εμείς πιστεύουμε και έχουμε προτείνει στα δημοσιεύματα μας.

Όμως:

 • Ήταν σαφής και κατά τη γνώμη μας απαράδεκτη ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, η αποκλειστική προβολή του Προέδρου του ΤΕΕ, κομματικού υποψηφίου της ΔΚΜ. Μεγαλύτερη σεμνότητα και δημοκρατική ευαισθησία δεν βλάπτουν.
 • Παρόμοια συνέδρια δεν ανακοινώνονται την τελευταία ώρα.
 • Σε παρόμοια συνέδρια προγραμματίζονται παρεμβάσεις των σύνεδρων κα συζήτηση και όχι μονόλογοι. Τότε και μόνον τότε μπορούν να αναδειχθούν με πληρότητα οι στρεβλώσεις του θεσμικού πλαισίου κατά τη σύναψη Δημοσίων Έργων όπως ορθά επισημάνθηκαν στο συνέδριο και επανειλημμένα έχουν αναδειχθεί με δημοσιεύματα της ΚΙΝΗΣΗΣ μας. Αλλά επίσης και η απουσία διαχρονικά κάθε ενέργειας του ΤΕΕ να τις επισημάνει, προκειμένου να πάψουν να ισχύουν.
 • Παρόμοια συνέδρια προετοιμάζονται κατάλληλα στο ΤΕΕ, ώστε πράγματι να εκφράζονται οι θέσεις και οι προτάσεις των Οργάνων του και όχι αποσπασματικές και χωρίς γνώση των θεμάτων προσωπικές θέσεις του εκάστοτε Προέδρου.

Ευελπιστούμε ότι στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα ενισχυθεί η ΚΙΝΗΣΗ μας και όλες εκείνες οι δυνάμεις, που προτίθενται να αντικαταστήσουν το σημερινό προσωποπαγές καθεστώς στη Διοίκηση του ΤΕΕ.

Μπροστά στην Κάλπη. Διαφάνεια χωρίς κομματικές σκοπιμότητες.

Δημοσιεύσαμε ένα κείμενο με τίτλο «Κατάφωρη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου υποσκάπτει το ρόλο του ΤΕΕ και των διπλ. μηχανικών» (βλ. https://ekxm.wordpress.com/enosiako_dikaio_tee/). Σε ένα σημείο του κειμένου  σημειώνουμε:

«Ο κ. Γαβρόγλου (με το ΠΔ 51/2017) αλλά και η κ. Κεραμέως στον πρόσφατο νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΠΔ 38/2010 (ΟΡΙΣΜΟΙ)»

Στο κείμενο σημειώνουμε τις επιπτώσεις αυτής της παράλειψης, που πιστεύουμε ότι πρέπει να ενδιαφέρει όλους τους μηχανικούς και ιδιαίτερα όσους απέχουν (!) από τις εκλογές στο ΤΕΕ. Πρέπει να προσθέσουμε και την ολιγωρία της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών στον έλεγχο της μεταφοράς των Οδηγιών στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δυστυχώς δεν παρεμβαίνει χωρίς καταγγελίες.

Συνάδελφοι,

Η δυνατότητα που είχαμε και έχουμε να προβάλουμε τις θέσεις μας με διαφάνεια και σύμφωνα με την κοινή λογική, τις συνταγματικές αρχές και το ενωσιακό δίκαιο, οφείλεται στην ανεξαρτησία της ΚΙΝΗΣΗΣ μας από κομματικές, συντεχνιακές και πελατειακές δεσμεύσεις.

Πιστεύουμε ότι αυτή η δυνατότητα μας που οδήγησε σε επιτυχίες στο παρελθόν, θα εκτιμηθεί και θα ενισχυθεί  από τους συναδέλφους, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και προς όφελος τους οι ενέργειες μας.

Προς κάθε αρμόδιο Πολιτειακό ή Θεσμικό φορέα: Κατάφωρη παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου υποσκάπτει το ρόλο του ΤΕΕ και των διπλ. μηχανικών.

Εν αρχή τα κείμενα και όχι λαϊκισμοί.

 • ΠΔ 38/2010 Άρθρο 3 παρ. 2 (Ορισμοί)

«Εξομοιώνεται προς νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα το επάγγελμα που ασκείται από τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης του παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος. Οι ενώσεις ή οργανώσεις που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο έχουν ιδίως ως στόχο την προαγωγή και διατήρηση της στάθμης του οικείου επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος και χορηγούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, τα υποβάλλουν σε κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες και παρέχουν σ’ αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτλου ή συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περιλαμβάνονται μόνον τα επιστημονικά-επαγγελματικά Ινστιτούτα του Ην. Βασιλείου.

 • Οδηγία 2013/55/ΕΕ. Τροποποίηση ΠΔ 38/2010.

Αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του Άρθρου 3:

«Κάθε φορά που ένα κράτος μέλος παρέχει αναγνώριση σε ένωση ή οργάνωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενημερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η ένωση ή η οργάνωση πληροί τους όρους που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο. Προκειμένου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κανονιστικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ ώστε να ανανεώνει το παράρτημα I όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο. Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη προκειμένου να απορρίψει τη ζητηθείσα ανανέωση του παραρτήματος I.»

 • ΠΔ 51/2017. Μεταφορά της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο.

Ο κ. Γαβρόγλου αλλά και η κ. Κεραμέως στον πρόσφατο νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΠΔ 38/2010 (ΟΡΙΣΜΟΙ)

Επακόλουθα ερωτήματα

 • Νομιμοποιούνται τα κράτη μέλη να τροποποιούν ή να απαλείφουν ορισμούς των Οδηγιών, ιδιαίτερα όταν σ’ αυτούς εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
 • Έχει το ΤΕΕ τα χαρακτηριστικά φορέα που περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του Άρθρου 3 του ΠΔ 38/2010;
 • Νομιμοποιείται το ΤΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ να χορηγεί Άδεια Άσκησης του επαγγέλματος σε διπλ. μηχανικούς, να ελέγχει τα επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων τριετούς τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, ή γενικότερα να πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα μηχανικών;

Επακόλουθα συμπεράσματα

Πέραν των προφανών απαντήσεων στα δύο πρώτα ερωτήματα, θεωρούμε ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι λάθρα βιώσας. Η εμπλοκή του ιδιαίτερα στον έλεγχο επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων «κολλεγίων», όπως προβλέπεται από το νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει ενδιαφερόμενους σε καταγγελίες για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του, θα αναδείξει όλες τις στρεβλώσεις του θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος και τελικά θα υποσκάψει όχι μόνον το ρόλο του, αλλά και το ρόλο των διπλ. μηχανικών.

Ειδική Αφιέρωση

Προς τον ΥΠΕΝ κ. Κωστή Χατζηδάκη υπέρμαχο της κοινής λογικής και της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου.

 

Σε προηγούμενο Άρθρο μας “ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ»  (https://ekxm.wordpress.com/2019/collegia) αναφερθήκαμε σε διατάξεις του ΠΔ 38/2010, που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στο ΤΕΕ για τον έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων «κολλεγίων», χωρίς όμως να επεκταθούμε στην παρ. 2 του Άρθρου 3 του ΠΔ 38/2010, όπως τροποποιήθηκε πράγμα που ενδεχόμενα είναι γνωστό στους διοικούντες το ΤΕΕ και αιτιολογεί τις ανυπόστατες διαμαρτυρίες τους.

Πρέπει να είναι γνωστό σ’ όλους ότι η αδέσμευτη και ανεξάρτητη από κομματικές επιρροές  ΚΙΝΗΣΗ μας, κατόρθωσε θεσμικά να αναδείξει με τον ορθό λόγο και τις αρχές του Συντάγματος και του Ενωσιακού δικαίου, όλες τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στη χώρα μας και να οδηγήσει στο άμεσο μέλλον στην κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ όλων των ρυθμίσεων.

Το πράξαμε με σεβασμό στους Ακαδημαϊκούς τίτλους των διπλ. μηχανικών, αλλά συγχρόνως χωρίς απαξίωση των πτυχίων και όσων άλλων εφαρμόζουν επιτυχώς επαγγελματικές δραστηριότητες της μηχανικής με βάση την εκπαίδευση, κατάρτιση και την εμπειρία τους. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη.

Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της ΚΙΝΗΣΗΣ μας στις εκλογές θα αποτελέσει δικαίωση για όσους πράγματι ενδιαφέρονται για τον επιστημονικό-επαγγελματικό ρόλο του ΤΕΕ, δεν επιδιώκουν την απαξίωση του και επιπλέον συνδέουν το ρόλο του με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα και ενδιαφέροντα των διπλ. μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, αλλά και με την ανάπτυξη της χώρας. (Σχετικό κείμενο μας: https://ekxm.wordpress.com/2019/2000)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Ουδέποτε το Δ.Σ. του Παν. Συλλόγου Χημικών Μηχανικών στο οποίο ο υπογράφων είναι Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος επαγγελματικών θεμάτων, συμφώνησε με την απαράδεκτη διαμαρτυρία για τα Κολλέγια, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και δημοσιεύθηκε στον τύπο.

Στοιχειώδης σεβασμός στο ενωσιακό δίκαιο και στο ΠΔ 38/2010 όπως τροποποιήθηκε, επιβάλλει να γίνουν γνωστά τα ακόλουθα:

 • Η αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της ΕΕ (Άρθρο 21 του ΠΔ) και η παρεχόμενη σ’ αυτούς ίδια ισχύς για την άσκηση των συνεπαγόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (επαγγελματική ισοτιμία) ισχύει σ΄ ότι αφορά του μηχανικούς, μόνον τους Αρχιτέκτονες. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018, «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού», επικαλούμενος το ΠΔ 38/2010 και επομένως διερωτώμεθα  αν ο ΣΑΔΑΣ υπογράφει το κείμενο του ΤΕΕ, όπως τούτο προκύπτει από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
 • Για να ισχύει το ίδιο καθεστώς στην ΕΕ για τις λοιπές ειδικότητες μηχανικών απαιτείται κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης τουλάχιστον στο ένα τρίτο των Κρατών Μελών (Άρθρο 49α του ΠΔ). Από την έρευνα της πρόσφατης βάσης δεδομένων της ΕΕ για το θέμα, προκύπτει ότι σε πολύ μικρό αριθμό Κρατών-Μελών ισχύει αντιστοίχιση μεταξύ ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοτιμίας για διπλ. μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Αντιθέτως ισχύει κατοχύρωση του επαγγελματικού τίτλου χωρίς κατοχύρωση δραστηριοτήτων.
 • Η μη ένταξη των διπλ. μηχανικών πλην αρχιτεκτόνων στο καθεστώς της ΕΕ που προαναφέρθηκε, οδηγεί στην εφαρμογή και στη χώρα μας των ακόλουθων διατάξεων του ΠΔ 38/2010 για την αναγνώριση των προσόντων ενδιαφερομένων με τίτλους διάφορων επιπέδων εκπαίδευσης ή και κατάρτισης και επομένως και των κολλεγίων, να ασκήσουν νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικής:
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι του ΠΔ: Γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων κάθε ενδιαφερόμενου με τη διαδικασία και τα κριτήρια αυτού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Επαναλαμβάνουμε συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Στο Ν/Σ «Επενδύω στην Ελλάδα…», ο ανωτέρω έλεγχος επιφυλάσσεται να διεξάγεται στο ΤΕΕ. Είναι επομένως πρόδηλο ότι αν ένας ενδιαφερόμενος απόφοιτος κολλεγίου, δε έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για να εκπονεί στατικές μελέτες που απαιτούνται για την έγκριση της δόμησης και δεν ανταποκριθεί θετικά σε αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπονται στο ΠΔ, δεν θα μπορεί να ασκήσει αυτή την νομοθετικά κατοχυρωμένη υπέρ των διπλ. ΠΜ δραστηριότητα στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αν και ελλιπές, νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας για την αντιστοίχιση των διαφόρων τίτλων εκπαίδευσης και τη διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης με συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του ΠΔ: Αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας. Στην περίπτωση αυτή που αναφέρεται κυρίως σε επαγγελματικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με τη μεταποίηση και τον κατασκευαστικό τομέα, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (γνώσεων και ικανοτήτων) βασίζεται στην πείρα, που επικουρείται από τίτλους εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον έλεγχο των προσόντων περιλαμβάνονται στα Άρθρα 17, 18 και 19 του ΠΔ.

Με βάση τα προηγούμενα όσοι υπογράφουν τη διαμαρτυρία του ΤΕΕ ζητούν να μην εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο, και η μεν παράταξη των μηχανικών που πρόσκειται στο ΚΚΕ και δεν ψήφισε όπως και εμείς το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, δικαιολογείται από τη συνέπεια της για έξοδο της χώρας από την ΕΕ. Οι άλλοι όμως;

Η εφαρμογή του ΠΔ 38/2010, ενός ΠΔ πράγματι μεγάλου και δύσκολου για την ελληνική νοοτροπία διατάγματος, είναι βέβαιο ότι αλλάζει τα δεδομένα για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού στη χώρα μας. Εξάλλου αναμένουμε και προβλέπουμε ότι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ  επί των 14 αιτήσεων ακύρωσης του ΠΔ 99/2018 θα αναδείξει όλες τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Εκτιμούμε ότι  από τα προηγούμενα προκύπτει η αβελτηρία των εκάστοτε διοικήσεων του ΤΕΕ,  αλλά δυστυχώς και όλων των Κυβερνήσεων, που έχουν αδρανήσει έως σήμερα να επιλύσουν ορθολογικά τα σχετικά προβλήματα με βάση το ενωσιακό δίκαιο  και η χώρα μας να είναι το μαύρο πρόβατο στην ΕΕ, όπως τούτο προκύπτει από Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις σπουδές των φοιτητών μας στα Ελληνικά Πολυτεχνεία, ώστε να αποκτήσουν γρήγορα τις εμπειρίες που απαιτούνται για να ασχοληθούν με επαγγελματικές δραστηριότητες του επιπέδου τους, οι οποίες πέραν της εφαρμογής τεχνολογικά λυμένων θεμάτων εμπεριέχουν καινοτομίες και ρίσκο.

Έχουμε ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους διπλ. επαγγελματίες μηχανικούς που γνωρίζουν ότι η διαρκής ενημέρωση και κατάρτιση για τις εξελίξεις στην επιστήμη και το επάγγελμα τους αποτελεί απαραίτητή προϋπόθεση για την ανέλιξη τους.

Μόνο λύπη προκαλούν οι ενέργειες της σημερινής Διοίκησης του ΤΕΕ που άφησαν επί της ουσίας  αδιάφορη τη Βουλή κατά τη σχετική συζήτηση του Ν/Σ «Επενδύω στην Ελλάδα». Θεωρούμε ότι είναι ενέργειες παραπληροφόρησης, άκρατης δημαγωγίας ενόψει των εκλογών του ΤΕΕ και δυστυχώς ιδιοτέλειας. Είναι ενέργειες που τροχοπεδούν την ανάπτυξη της χώρας.

Κ. Κρεμαλής

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΣΧΜ

Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Εκπρόσωπος ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ – 3η ΝΟΕΜ. – ΟΑΚΑ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στον Κατάλογο Ιστοσελίδων Παρατάξεων, μπορούν οι μηχανικοί να κάνουν κλικ στους συνδυασμούς και να εισέλθουν στα blogs τους, ώστε να ενημερωθούν για τις θέσεις τους και το πρόγραμμα τους ενόψει των εκλογών.

Νομίζω ότι τα κείμενα της ανεξάρτητης ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, που απευθύνονται σ΄ όλους τους μηχανικούς ανεξάρτητα από την ιστορική ονομασία της ΚΙΝΗΣΗΣ, ενδιαφέρουν όσους επαγγελματίες  παραγωγούς μηχανικούς μπορούν να κρίνουν και να διακρίνουν θέσεις πέραν από τις κομματικές ταμπέλες, αλλά και τους νέους που ενδιαφέρονται για ένα φορέα που θα φροντίζει να ανοίγει ευκαιρίες και να δημιουργεί απασχόληση για όλες τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις μηχανικών.