Κατοχύρωση Επαγγέλματος Μηχανικού.

Άρθρο 29 του Ν 4439/16 και Οδηγία 2018/958.

Στους κόλπους των μηχανικών αιωρείται ένα ερώτημα:

Γιατί καθυστερεί η έκδοση του ΠΔ για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29 του Ν 4439/16;

Πιστεύουμε ότι ο λόγος οφείλεται  στην έκδοση της Οδηγίας 2018/958 για τον έλεγχο της αναλογικότητας, πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων.

Για οποιονδήποτε νουνεχή, οι περισσότερες ρυθμίσεις του Άρθρου 29 και του αναμενόμενου ΠΔ, αποκλίνουν καταφανώς από τα κριτήρια ελέγχου της αναλογικότητας σύμφωνα με την Οδηγία (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958&from=EN)

Οποιοσδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής των κειμένων και των ενεργειών της ΚΙΝΗΣΗΣ  μας από τη συστάσεως της, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι στόχοι και οι διεκδικήσεις μας ήταν και είναι απολύτως συμβατοί με την Οδηγία και είναι επόμενο να δικαιώνουν τους μακροχρόνιους αγώνες μας και ιδιαίτερα τις θέσεις της Επιτροπής των ΧΜ, που μόνον αυτή διαφώνησε τόσο με τη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ σύμφωνα με το Άρθρο 29, όσο και με το περιεχόμενο του.

Αναμένουμε τώρα από το ΤΕΕ, αλλά και από τα αρμόδια Υπουργεία να τοποθετηθούν στο θέμα.

Πιστεύουμε δε ότι παρόμοιο αίτημα θα διατυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Advertisements

xmas_2018-K.jpg

Άδειες Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Σενάριο…

Από Δ/νση Ανάπτυξης εκδόθηκε Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με διατάξεις του ΒΔ του 1922(!!), για «Υπαίθρια Μονάδα Αποθήκευσης (Σιλό) Γεωργικών Προϊόντων» σε έκταση 10 στρεμμάτων όπου υπάρχει και ισόγειο δωμάτιο γραφείων 30m2. Η Πολεοδομία επιφυλάσσεται για τον τίτλο «Σιλό Αγροτικών Προϊόντων» διότι δεν αποδίδει το περιεχόμενο των μελετών, των φακέλων και σχεδίων  για την «Έγκριση και Άδεια Δόμησης Κτιρίων» και προτείνει άλλο τίτλο (Οι μηχανικοί που σχεδίασαν τα Σιλό με τις εξυπηρετικές εγκαταστάσεις τους και το γραφείο τρέχουν να βρουν  τον τίτλο αναζητώντας και τον αρχιτέκτονα που έχει το δικαίωμα να συντάξει το διάγραμμα δόμησης).

Το περιεχόμενο της «Άδειας Δόμησης» περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη του γραφείου(!),  τη στατική μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων(?), τη μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης του WC του γραφείου (!), την ηλεκτρολογική μελέτη του γραφείου (!), τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του γραφείου (!), τη μελέτη ΦΑ για το γραφείο (!), τη μελέτη θερμομονωτικής ικανότητας του κελύφους του γραφείου (!) και το ΣΑΥ-ΦΑΥ(??). Επίσης για  την έκδοση της έγκρισης δόμησης  πρέπει να  γνωματεύσει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής δεδομένου ότι η εγκατάσταση υπάγεται στα «ειδικά κτίρια» (!!).

Τέλος του σεναρίου. Η περίπτωση δεν αφορά συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά η λογική που αναφέρθηκε ισχύει για  πολλές-πολλές συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κύριε ελέησον και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ συγχαίρουν τους μεταρρυθμιστές κυβερνήτες και το ΤΕΕ πρέπει να είναι υπερήφανο για τον τρόπο έκδοσης αδειών ίδρυσης και δόμησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. – ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

link

Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρο…..

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.974.688 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

1. Κατηγορία 7 – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες: 69.790,11 €

2. Κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες: 20.877,71 €

3. Κατηγορία 7 – Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες: 292.791,61 €

4. Κατηγορία 13 – Μελέτες υδραυλικών έργων: 806.672,12 €

5. Κατηγορία 16 – Μελέτες τοπογραφίες: 135.834,46 €

6. Κατηγορία 18 – Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων: 20.145,49 €

7. Κατηγορία 20 – Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες: 13.533,75 €

8. Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες: 130.780,30 €

9. Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες: 226.694,45 €

257.568,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ 195

Σ.Υ. Μ 195 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Μ 195

Άρθρο του Κώστα Κρεμαλή

Μηχανικοί: Με την όπισθεν η απελευθέρωση του επαγγέλματος

Μητρώα Υπ. Υποδομών: Τεχνικά Έργα και Εργασίες

Το υφιστάμενο σύστημα των Μητρώων για τους Μελετητές και τους Εργολήπτες ΔΕ που πρέπει να επικαιροποιηθεί, είναι ένα συντεχνιακό κατασκεύασμα βασισμένο σε δικαιώματα Μηχανικών επί «Οικοδομικών Εργασιών» και «Εργασιών σε Η/Μ Εγκαταστάσεις», που εφαρμόστηκε τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την ενεργό συμμετοχή του ΤΕΕ. Στο παρόν θα μας απασχολήσουν κυρίως οι κατηγορίες των Τεχνικών Έργων και Εργασιών, που περιλαμβάνονται στα Μητρώα και μένουν επί δεκαετίες αναλλοίωτες.

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες διακρίνουν με σαφήνεια και πληρότητα την εκτέλεση εργασιών από την εκτέλεση Τεχνικών Έργων, και προβλέπουν είτε την εκτέλεσή τους είτε συγχρόνως τη μελέτη και εκτέλεσή τους. Τα Τεχνικά Έργα ορίζονται ως πλήρη Έργα που εξυπηρετούν ένα λειτουργικό και οικονομικό σκοπό, ενώ οι εργασίες εξειδικεύονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Λεξιλόγιο (CPV) και αποτελούν αντικείμενα διαφόρων εξειδικευμένων συνεργείων τεχνητών, που συμμετέχουν στις κατασκευές των Έργων. Η διεύθυνση των συνεργείων από μηχανικούς, ιδιαίτερα σε σύνθετα έργα, είναι μία από τις δραστηριότητες των εργοληπτικών Εταιρειών.

Με το πνεύμα αυτό, τα έργα Οδοποιίας, τα Λιμενικά και τα Υδραυλικά Έργα, και τα Βιομηχανικά-Ενεργειακά Έργα, που αποτελούν τέσσερις κύριες κατηγορίες των Ελληνικών Μητρώων, μπορεί να προσδιοριστούν ως γενικές κατηγορίες Τεχνικών Έργων. Για τις δύο υπόλοιπες κατηγορίες των Ελληνικών Μητρώων, δηλαδή τα «Οικοδομικά Έργα» και τα «Η/Μ Έργα» προκύπτουν τα ερωτήματα:
Ποιο λειτουργικό σκοπό εξυπηρετούν; Ποια λειτουργία παραδίνουν οι αντίστοιχοι εργολήπτες στους χρήστες των έργων αυτών; Αν με τον όρο «Οικοδομικά Έργα» νοούνται τα «Κτηριακά Έργα» γιατί δε χρησιμοποιείται ο όρος αυτός; Στα Βιομηχανικά-Ενεργειακά Έργα δεν υπάρχουν «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες»;
Ο ευρών τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά αμοιφθήσεται, μολονότι για όσους στοιχειωδώς γνωρίζουν τα πράγματα, η απάντηση είναι για ερώτημα του επιπέδου: «Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια»;

Αντί εφαρμογής του πνεύματος και του γράμματος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, αντί μεταρρυθμίσεων, που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, το συντεχνιακό κατεστημένο με μπροστάρη το Υπουργείο Υποδομών, ταλαιπωρεί επί δεκαετίες τη χώρα και προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες, που προσβάλουν κάθε νοήμονα και τροχοπεδούν την ανάπτυξη της χώρας. Ιδού χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  • Οι κύριες, γενικές και αόριστες, κατηγορίες Έργων εμπλέκονται στο ν. 4412/16 με εργασίες Ειδικών Μονώσεων και Ανελκυστήρων με απόλυτη καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, που ο ν. 4412/16 σέβεται σε μία παράγραφο αλλά σε άλλη ακυρώνει.
  • Δε δημοπρατούνται «Βιομηχανικά-Ενεργειακά Έργα». Ο αποτεφρωτήρας Ν/Σ απορριμμάτων δημοπρατείται ως «Οικοδομικό-Η/Μ Έργο». Γιατί άραγε;
  • Στα Υδραυλικά Έργα υποκρύπτονται οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων. Οι εξειδικευμένοι εργολήπτες για Έργα καθαρισμού νερού και αποβλήτων όταν (;) καλούνται στους διαγωνισμούς, δεν έχουν προϋπολογισμό για το αντικείμενό τους. Γιατί άραγε;
  • Ο ν. 4254/14 που κατηγοριοποιεί τις βιομηχανικές και λοιπές παραγωγικές εγκαταστάσεις και δεν τις ονοματίζει Η/Μ, δεν εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υποδομών. Γιατί άραγε;
  • Η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης που επιτρέπει σε κάθε ειδικότητα διπλωματούχου Μηχανικού να επιβλέπει συνεργεία τεχνιτών για την κατασκευή διαφόρων εγκαταστάσεων είναι terra incognita και κόκκινο πανί για τους καρεκλοκένταυρους του Υπουργείου Υποδομών. Γιατί άραγε;
  • Σε εξειδικευμένα Περιβαλλοντικά Έργα οι Εργοληπτικές Εταιρείες απαγορεύεται να αναλαμβάνουν συγχρόνως τη μελέτη και εκτέλεση εργασιών και έργων. Απαιτείται σύμπραξη με Έλληνες μελετητές που γνωρίζουν (!!!) όλες τις εξειδικευμένες σχετικές τεχνολογίες. Πλήρης καταστρατήγηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Γιατί άραγε;
  • Οι μελέτες και εκτελέσεις Ιδιωτικών Έργων πρέπει να προσανατολιστούν στο καθεστώς των Δ.Ε. Έλεος!!

Και για να ελεγχθεί η οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων που πρέπει να ανταποκρίνονται στα προηγούμενα, αλλά που δεν πρέπει να έχουν προηγούμενο σ’οποιαδήποτε άλλη χώρα, δημιουργείται ένα απίθανο γραφειοκρατικό σύστημα για Μητρώα Μελετητών, Εργοληπτών, Συμβούλων και δε συμμαζεύεται. Αν κάποιος προσπαθήσει να το καταλάβει χωρίς να γνωρίζει το συντεχνιακό υπόβαθρό του θα αναφωνήσει: Μα γιατί, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; Και ως αγαθός σκοπός…. προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής (!!!) σε διαγωνισμούς. Άκουσον, Άκουσον. Το δικαίωμα συμμετοχής. Αντί η Διοίκηση να ενδιαφερθεί για θεσμοθέτηση όρων και κριτηρίων ανάθεσης και για αποκλεισμούς όσων προσφέρουν αδικαιολόγητα χαμηλές εκπτώσεις, δίνει το βάρος σε δικαίωμα συμμετοχής (!!), δηλαδή σε αποκλεισμούς από στημένες κατηγορίες μελετών και έργων, που εξυπηρετούν και μόνο «προνομιούχους».

Και το γραφειοκρατικό αυτό σύστημα με μορφή Σχεδίου ΠΔ με 200 σελίδες, πρόκειται να μεταφρασθεί για να διαβαστεί από τους θεσμούς, από τον OECD και πιθανόν από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ελλάς το μεγαλείο σου. Εύγε στον μεταρρυθμιστή Υπουργό. Εύγε στους Υπουργούς Ανάπτυξης. Είναι βέβαιο ότι η ιστορία θα αναγνωρίσει το εκσυγχρονιστικό Έργο τους……

ΥΓ

Υπάρχει κανένας να αμφισβητήσει τα γραφόμενα; Είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε συγγνώμη.

ΕΚΘΕΣΗ ACHEMA

Η αναμενόμενη έκδοση του ΠΔ για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα διεθνή δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29 του ν.4439/16. Θεωρούμε ότι η ενημέρωση όλων όσων εμπλέκονται στο θέμα εξυπηρετούνται στο έργο τους από την ανακοίνωση για το προσεχές συνέδριο και έκθεση ACHEMA.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας η έκθεση οργανώνεται σε χώρο πολλών στρεμμάτων και αναμένονται 200.000 επισκέπτες. Το πλέον σημαντικό είναι ότι οργανώνεται στη βάση των αρχών και πρακτικών της Χημικής Μηχανικής (UNIT OPERATIONS και CHEMICAL REACTORS).

Είναι χρήσιμο για τους Έλληνες Μηχανικούς να μελετήσουν τα περιεχόμενα του Συνεδρίου.

http://www.achema.de/en/congress/overview-and-topics.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.ΚΡΕΜΑΛΗ

Άρθρο 29 του ν.4439/16

Δεν εισήλθαμε στο φρενοκομείο

Για το κείμενο που ακολουθεί ζητώ συγνώμη από τους φίλους και συνεργάτες ΜΜ και ΗΜ που σεβόμαστε και εκτιμούμε. Είμαστε βέβαιοι για την κατανόησή τους.

Ολοκληρώθηκε το έργο των εννεαμελών Επιτροπών του Άρθρου 29 του ν. 4439/16 που περιλαμβάνουν 7 μόνιμα μέλη και δύο μέλη ειδικότητας. Η Ειδικότητα ΧΜ παρέδωσε το πόρισμα της υπό μορφή σχεδίου ΠΔ για την ειδικότητα και με αιτιολογική έκθεση για τα περιεχόμενα του, που διατυπώθηκαν με πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 29, με επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας από τη δεκαετία του 1930 για τα δικαιώματα πρόσβασης της ειδικότητας σε επαγγελματικές δραστηριότητες, με αναφορά σε διεθνή δεδομένα και στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και με προτάσεις για την άσκηση του επαγγέλματος σε ρυθμιζόμενες δραστηριότητες όπως είναι οι αδειοδοτήσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και οι εγγραφές στα Μητρώα ΔΕ σε καθεστώς επαγγελματικής ελευθερίας. Στο θέμα της άσκησης του επαγγέλματος η ειδικότητα ΧΜ  έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και ανέδειξε τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με αναφορά στο ιστορικό της εξέλιξής του. Στρεβλώσεις που εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα ειδικοτήτων, που αποτελούν την πλειοψηφία στους κόλπους του ΤΕΕ και επιβάλλουν την πολιτική του. Το πόρισμα της Ειδικότητας ΧΜ που εκπροσωπήθηκε στην εννεαμελή Επιτροπή από τον Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή ως εκπρόσωπο των Σχολών ΧΜ και τον γράφοντα ως εκπρόσωπο του ΠΣΧΜ, ήταν αποτέλεσμα εξάμηνης ομαδικής εργασίας με συμμετοχή Καθηγητών όλων των Σχολών ΧΜ, του επιμελητή της ΕΕΕΧΜ του ΤΕΕ και έμπειρων συναδέλφων μελών του ΠΣΧΜ.

Τα επτά μόνιμα μέλη της Επιτροπής δεν ανταποκρίθηκαν στις διατάξεις του Άρθρου 29, που προβλέπουν συζήτηση, προσθήκες και διορθώσεις επί του πορίσματος και τελικά υποβολή πρότασης της Επιτροπής υπό μορφή σχεδίου ΠΔ προς τα Υπουργεία για τη ρύθμιση του επαγγέλματος της ειδικότητας. Αποφάσισαν να αποστείλουν αυτούσιο το πόρισμα στα ΥπουργΕία χωρίς έκφραση γνώμης επί των περιεχομένων του. Επισημαίνουμε ότι στα μόνιμα μέλη της Επιτροπής ανήκει και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, που τήρησε γραμμή Πόντιου Πιλάτου, με τη συνδρομή της συναδέλφου Προέδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Δικαίως θα αναρωτηθείτε. Γιατί τούτο; Κάνετε λίγο υπομονή και θα το αντιληφθείτε.

Τον προηγούμενο χρόνο επιχειρήθηκε στο ΤΕΕ και σε παγκόσμια πρωτοτυπία, η ταύτιση δυνατοτήτων  πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες στη βάση γνωστικού αντικειμένου τίτλου σπουδών με τους όρους άσκησης ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων στη βάση επαγγελματικών προσόντων (γνωστικό αντικείμενο και λόγω εμπειρίας, ικανότητα). Η τάυτιση έλαβε και τον προσδιορισμό «επαγγελματικά δικαιώματα». Εκλήθησαν τότε οι ειδικότητες να συμπληρώσουν  πίνακες επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση τα μαθήματα ειδικότητας ορισμένων όμως και μόνον σχολών. Οι ΧΜ αρνηθήκαμε τη διαδικασία. Οι Αρχιτέκτονες και οι Τοπογράφοι αποχώρησαν. Οι ΠΜ επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να περάσουν την έννοια του project engineer και των καθηκόντων του. Οι ΜΜ, ΗΜ και ΝΜ αποφάσισαν ότι έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα και τούτο έγινε δεκτό από τους συντονιστές των εργασιών, εκπροσώπους της ΔΕ του ΤΕΕ. Οι μη προνομιούχες παλαιές και νέες ειδικότητες ενέδωσαν στον πειρασμό να προσδιορίσουν επαγγελματικά δικαιώματα όχι στη βάση τεκμηρίωσης και διεθνών δεδομένων, αλλά στη βάση μαθημάτων ανεξαρτήτως εύρους και βάθους ορισμένων σχολών. Η διαδικασία στο ΤΕΕ ατύχησε.
Έληξε έτσι άδοξα η πρώτη προσπάθεια να εισέλθουμε σε φρενοκομείο για λόγους, … Δημοσίου συμφέροντος.

Ω του θαύματος, οι πίνακες με μικρές παραλλαγές επανήλθαν προς συμπλήρωση και επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων «λόγω μαθημάτων χωρίς όμως τεκμηρίωση» στη διαδικασία ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού. Τα επτά μόνιμα μέλη των εννεαμελών Επιτροπών αποφάσισαν αυθαίρετα να επιβάλλουν διαδικασία όχι μόνο εκτός των διατάξεων του Άρθρου 29 που διακρίνουν την πρόσβαση από την άσκηση δραστηριοτήτων, αλλά και εκτός κάθε ορθολογισμού και πρακτικής. Σημειώνουμε ότι μόνιμο μέλος που είχε ορισθεί αρχικά αντικαταστάθηκε (!!). Εκτιμούμε ότι μάλλον διαφωνούσε με την τροπή στην οποία οδηγείτο η διαδικασία.

Και εγένετο το μπάχαλο. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε στο εγγύς μέλλον ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Επαγγελματικών Συλλόγων των Μηχανικών. Πιστεύουμε ότι θα γελάσει ο κάθε πικραμένος.

Σήμερα θα σταθούμε στην προσπάθεια των εκπροσώπων των Ανωτάτων Σχολών Μηχανολογίας και του Πανελληνίου Συλλόγους Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών να αποδείξουν ότι οι Χημικοί Μηχανικοί δεν είναι Μηχανικοί, μολονότι είχαν ενώπιον τους ΕΡΓΑ τους.

Ισχυρίσθηκαν ότι δεν τους ενδιαφέρει η μελέτη διεργασιών, αλλά ο εξοπλισμός και η εγκατάσταση του για την υλοποίηση των διεργασιών. Στην αλλοπρόσαλλη βουλιμική τους προσέγγιση  να καλύψουν όχι μόνον την κατασκευή, αλλά και τη χρήση  κάθε είδους εξοπλισμού από την αποχέτευση της κουζίνας έως το διάστημα, δεν αντελήφθησαν ότι η μελέτη διεργασιών από πλευράς μηχανικής στερείται νοήματος αν δεν συνδέεται απόλυτα και κυρίως για λόγους δυναμικότητας, απόδοσης και οικονομίας με τον εξοπλισμό στον οποίο διεξάγονται ή με τον οποίο υποστηρίζεται η εκτέλεση τους.

Για να στηρίξουν την πρόταση τους επικαλέστηκαν πλήθος μαθημάτων  των Σχολών τους. Έλειπε όμως από τα μαθήματα η ΚΙΝΗΤΙΚΗ των διεργασιών. Ενδεχόμενα δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της. Επικαλέστηκαν προς αρωγή τους όμοια άποψη  της Διοίκησης που παρουσιάσθηκε από Υφυπουργό της Ανάπτυξης  στη Βουλή χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι απέδειξαν με την επίκληση τους τον πυρήνα των στρεβλώσεων του υφιστάμενου παλαιού πλαισίου, το οποίο κατέρρευσε με το ν.4254/14 αλλά και το Άρθρο 29.

Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της διαδικασίας στην οποία εμμένει το ΤΕΕ. Διαδικασία με προφανή αδιαφορία στη Δημόσια ασφάλεια και υπονομευτική για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι εκπρόσωποι των ΧΜ απέφυγαν αν εισέλθουν στο φρενοκομείο και δεν «συνεμμορφώθησαν με τις υποδείξεις». Υπέβαλαν Δήλωση με τη βασική επισήμανση ότι «οι ενέργειες των μόνιμων μελών της Επιτροπής όχι μόνον δεν αίρουν υφιστάμενες παράνομες στρεβλώσεις, αλλά επιδιώκουν την παγίωση και νομιμοποίηση τους».

Καλώ όλους τους νουνεχείς συναδέλφους ανεξαρτήτως ειδικότητας να ενημερωθούν σε βάθος για τα γεγονότα, που διαδραματίζονται. Σχετίζονται με την απασχόληση τους. Σχετίζονται με αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Κανένας δεν μπορεί να είναι αδρανής.

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Εκδόθηκε με καθυστέρηση 3 μηνών η ΚΥΑ ΑΔΑ: ΩΗΕΙ465ΧΘΞ-ΓΨ0 για τη σύσταση των  Επιτροπών, που προβλέπονται στο Άρθρο 29 του ν.4439/16 για την ρύθμιση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού κατά ειδικότητα.

Η Επιτροπή των ΧΜ σύμφωνα με την ΚΥΑ απαρτίζεται από τους καθηγητές Ανδρέα Μπουντουβή και Σωτήρη Τσιβιλή του ΕΜΠ, Βασίλη Ζασπάλη του ΑΠΘ, Χρηστάκη Παρασκευά του ΠΠ και τους εκπροσώπους του ΠΣΧΜ Κώστα Κρεμαλή και Άρη Γκορόγια. Στην Κεντρική Επιτροπή για το θέμα συμμετέχουν εκ μέρους των Πανεπιστημιακών οι καθηγητές Ανδρέας Μπουντουβής και Σωτήρης Τσιβιλής και εκ μέρους του ΠΣΧΜ ο Κώστας Κρεμαλής και ο Άρης Γκορόγιας, οι πρώτοι κάθε εκπροσώπησης ως τακτικά μέλη και οι δεύτεροι ως αναπληρωματικοί τους.

Οι διατάξεις του Άρθρου 29 του ν.4439/16 παρέχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζεται ορθολογικά ο προσανατολισμός και ο ρόλος κάθε ειδικότητας και επομένως οι δυνατότητες πρόσβασης της σε δραστηριότητες της μηχανικής όπως κυρίως είναι η μελέτη, η κατασκευή και η λειτουργία έργων και εγκαταστάσεων με προσδιορισμένο κάθε φορά κύριο λειτουργικό αντικείμενο.

Παράλληλα στο άρθρο 29 γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ πρόσβασης σε δραστηριότητες της Μηχανικής και άσκησης του επαγγέλματος, πράγμα που επιβάλλει τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων και τη λήψη  κατάλληλων μέτρων στη βάση των οποίων θα λαμβάνονται  σοβαρά υπόψη  τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούν οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια  της σταδιοδρομίας τους, προκειμένου οι δραστηριότητες τους να ανταποκρίνονται σε όρους Δημοσίου συμφέροντος.

Η Επιτροπή των ΧΜ έχει ήδη συγκροτηθεί  και λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου, βασίζεται σε προηγούμενες σχετικές εργασίες του Κλάδου και υποστηρίζεται στο έργο της από Ομάδα Εργασίας στην οποία συμμετέχουν οι συν. Θεόδωρος Κρητικός που εκπροσωπεί την ΕΕΕΧΜ του ΤΕΕ και οι συν. Γιώργος Θέρμος και  Γιάννης Παναγόπουλος που υποστηρίζουν το έργο του ΠΣΧΜ.

Ευελπιστούμε ότι  οι θέσεις και οι προτάσεις του Κλάδου, που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά θα επιτρέψουν το συνδυασμό της επαγγελματικής ελευθερίας που απορρέει από το Σύνταγμα και εξυπηρετεί τους συναδέλφους να επιλέγουν ελεύθερα τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με τους όρους προστασίας και οφέλους του Δημοσίου συμφέροντος.

Κρίσιμο ζήτημα στο οποίο δίνει ιδιαίτερο βάρος η Επιτροπή ΧΜ είναι η άμεση άρση των στρεβλώσεων και των συντεχνιακών αγκυλώσεων που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Οι ανάγκες της χώρας προς την ανάπτυξη και την καινοτομία την επιβάλλουν.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Είμαστε περήφανοι για τον Γ.Στεφανόπουλο

Energy and Natural Resources

Chemical Engineers Take Step Toward Bio-diesel

Chuck Heschmeyer

19 January 2017

Chemical engineers at the Massachusetts Institute of Technology have genetically reprogrammed a strain of yeast so that it converts sugars to fats more efficiently, and thus could lead to one of the first bio-based diesel fuels.

Renewable fuels like ethanol made from corn, sugar cane or other crops are useful as gasoline additives for cars. But for large vehicles such as trucks, airplanes and ships, more powerful fuels such as diesel are required.

MIT’s genetically modified yeast could make production of renewable high-energy fuels like diesel economically feasible. Image Credit: Jose-Luis Olivares/MIT MIT’s genetically modified yeast could make production of renewable high-energy fuels like diesel economically feasible. Image Credit: Jose-Luis Olivares/MIT “Diesel is the preferred fuel because of its high energy density and the high efficiency of the engines that run on diesel,” says research leader Gregory Stephanopoulos, professor of chemical engineering and biology at MIT. “The problem with diesel is that so far it is entirely made from fossil fuels.”

Efforts to develop engines that run on bio-diesel made from used cooking oils have had some success, researchers say, but cooking oil is a relatively scarce and expensive fuel source. Starches such as sugar cane and corn are cheaper and more plentiful, but these carbohydrates must first be converted into lipids, which can then be turned into high-density fuels such as diesel.

What MIT researchers have done is to modify the metabolic pathways of a yeast known as Yarrowia lipolytica, which naturally produce large quantities of lipids, to make them about 30% more efficient.

“We have rewired the metabolism of these microbes to make them capable of producing oils at very high yields,” Stephanopoulos said.

The improved conversion process could make production of renewable high-energy fuels economically feasible, and the MIT team is now working on additional improvements that would help get even closer to that goal. “What we’ve done is reach about 75% of this yeast’s potential, and there is an additional 25% that will be subject of follow-up work,” he says.

To contact the author of this article, email engineering360editors@ieeeglobalspec.com